top of page

Reklamační řád

Reklamace
Reklamační podmínky

1. Zákazník je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky.
 
2. Reklamace dodaného zboží a digitálního obsahu, nároky z titulu odpovědnosti za vady, jakož i veškeré další právní jednání zákazníka vůči prodávajícímu, se uplatňují vyplněním reklamačního formuláře nebo písemnou formou (emailovou zprávou zaslanou na adresu: reklamace@lirego.cz nebo písemně na adrese sídla prodávajícího). Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí, má se za to, že zboží či digitální obsah bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže zákazník před jeho
převzetím o vadě věděl.
 
3. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady má zákazník právo volby požadovat opravu či výměnu věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 
4. V případě doručení zjevně mechanicky poškozeného zboží žádáme zákazníky o reklamaci této vady nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po převzetí zásilky.

5. V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených právními předpisy, a to na náklady prodávajícího.

6. Zákazník má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 
7. Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy za podmínek, ve lhůtě a postupem uvedeným v poučení o právu na odstoupení, které nalezne zde. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (je přílohou dokumentu Poučení o právu na odstoupení od smlouvy), avšak použití tohoto formuláře není jeho povinností.
bottom of page